Regelement

Huishoudelijk regelement TWC Olympia

Art 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.
Art 2. Er zal aan zoveel mogelijk wedstrijden worden deelgenomen.
Art 3. De renners dienen in gepaste kleding aan de start te verschijnen, op straffe van verwijdering door bestuur of ploegleider.
Art 4. Leden zijn alle personen die door het betalen van contributie de vereniging daadwerkelijk steunen. Werkende leden zijn alle renners, bestuur en leden van  werk-comite’s, verzorgers en ploegleiders
Art 5. Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren bij een der bestuursleden.
Art 6. Een lid kan op voorstel van het bestuur of op aanvraag van minstens 10 leden op een algemene vergadering met meerderheid van stemmen worden geroyeerd.
Art 7. Redenen van royeren kunnen zijn  wangedrag en wanbetaling.
Art 8. Schorsing kan geschieden om dezelfde reden als in Art 7. omschreven.
Art 9. Bij een vacature in het bestuur kunnen zowel door het bestuur als door ieder lid kandidaten gesteld worden.
Art 10.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, behartigt haar belangen en kan wedstrijden organiseren.
Art 11.De voorzitter leidt de vergaderingen en heft het recht discussies te sluiten. Bij ontstentenis wordt zijn plaats ingenomen door een ander bestuurslid.
Art 12. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en verzorgt de notulen van de vergaderingen.
Art 13. De penningmeester voert het financieel beheer, en is hiervoor persoonlijk aansprakelijk.
Art 14. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter en secretaris en penningmeester. De meerderheid van het bestuur kan in spoedeisende zaken een beslissing nemen.
Art 15. Een bestuurslid kan door het bestuur of door de leden met de meerderheid van stemmen van zijn functie ontheven worden.
Art 16. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over een zaak of voorstel kan mondeling gestemd worden.
Art 17. Bij wedstrijden waaraan in ploegverband wordt deelgenomen, dienen de renners de aanwijzingen van de ploegleider op te volgen.
Art 18.Het samenstellen der ploegen geschiedt door het bestuur en ploegleiders.
Art 19. Het misbruik van alcoholische dranken op de dagen der wedstrijden wordt beschouwd als wangedrag.
Art 20. In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur.

Statuten TWC Olympia

Art 1. De vereniging draagt de naam  Wielerclub Olympia , is gevestigd te Baarlo en opgericht in Neer op 5 juli 1957. Voor 2 maart 1969 genaamd Wielerclub Neer, gevestigd te Neer.
Art 2. Het doel van de vereniging is de sport in het bijzonder de wielersport onder de leden te doen beoefenen, en daarvoor belangstelling op te wekken bij niet leden.
Art 3. De vereniging tracht dit te bereiken door het organiseren of deelnemen aan wielerwedstrijden.
Art 4. De vereniging bestaat uit gewone leden en wekende leden.
Art 5.  Men verliest het lidmaatschap door overlijden, door opzegging en door royement.
Art 6. Het bestuur bestaande uit minstens vijf personen wordt op de algemene ledenvergadering uit, en door de leden gekozen. De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld. De bestuursleden treden om de twee jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar.
Art 7. Ieder verenigingsjaar moet  er minimaal een algemene ledenvergadering gehouden worden.
Art 8.  Algemene vergaderingen worden op verzoek van de voorzitter, het bestuur of ¼ der leden.
Art 9. De vereniging wordt niet ontbonden, zolang er nog stemmen zijn voor instandhouding.
Art 10. De besluiten der Algemene ledenvergaderingen worden aangenomen met de meerderheid der stemmen.
Art 11. De uitwerking van deze statuten en verdere bepalingen worden in het huishoudelijke regelement neergelegd.
Art 12. Wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk regelement kunnen slechts worden aangebracht in een daartoe belegde algemene vergadering bij besluit van de meerderheid der uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.